DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamKariéraReferenceKontakt

Ochrana osobních údajů

Každý den se při práci snažíme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí, a to pomocí nabízených služeb. V některých případech k tomu potřebujeme vaše osobní údaje. Chápeme, že potřebujete vědět, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme. Jsme připraveni vám vždy poskytovat detailní a transparentní informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Rekenber s.r.o.
Plzeňská 3350/18, Smíchov,
150 00 Praha 5
IČO: 08976350

V těchto zásadách ochrany soukromí (dále jen „zásady“) je popsán způsob, jakým společnost Rekenber s.r.o. (dále jen „Rekenber s.r.o.“, „my“ nebo „náš“) shromažďuje, chrání a používá osobní identifikovatelné údaje (dále jen „osobní údaje“) a které uživatel (dále jen „uživatel“, „vy“ nebo „váš“) může případně poskytnout na webových stránkách rekenber.cz a jakémkoli produktu či službě zde obsažených (souhrnně nazývány jako „webové stránky“ nebo „služby“).

Rovněž je zde popsáno, jaké možnosti máte k dispozici v souvislosti s tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, jak k nim získáte přístup a jak je můžete aktualizovat. Tyto zásady se nevztahují na činnost společností, které nevlastníme nebo neovládáme, ani se nevztahují na osoby, které nejsou našimi zaměstnanci a které neřídíme.

Automatický sběr údajů

Při návštěvě našich webových stránek zaznamenávají naše servery automaticky údaje, které zasílá váš prohlížeč. Tyto údaje mohou obsahovat např. informace o adrese IP vašeho zařízení, typu a verzi vašeho prohlížeče, typu a verzi operačního systému, jazykových preferencích či webové stránce, kterou jste navštívili před našimi webovými stránkami, dále pak údaje o tom, které stránky našeho webu jste navštívili, kolik času jste zde strávili, jaké informace jste na našich webových stránkách vyhledávali, čas a datum přístupu na stránky a další statistické údaje.

Informace, které jsou automaticky sbírány, se používají pouze k rozpoznávání potenciálních případů zneužití a ke zjišťování statistických údajů týkajících se užívání našich webových stránek. Tyto statistické údaje nejsou pak nijak shromažďovány způsobem, který by vedl k identifikaci konkrétního uživatele systému.

Sběr osobních údajů

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám poskytli údaje o své totožnosti nebo sdělili jakékoli informace, s jejichž pomocí by ve vás někdo mohl rozpoznat konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud však budete chtít využít určité funkce našich webových stránek, požádáme vás o některé vaše osobní údaje (např. vaše jméno a e-mailovou adresu). Přijímáme a ukládáme veškeré údaje, které nám vědomě poskytnete při nákupu nebo při vyplnění jakýchkoli internetových formulářů na našich webových stránkách. Pokud je to zapotřebí, tyto údaje mohou obsahovat následující:

 • kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu, poštovní adresu atd.
 • údaje vztahující se k účtu, např. uživatelské jméno, jedinečnou identifikaci uživatele, heslo atd.

Poskytnutí osobních údajů můžete odmítnout, připravíte se tím však o možnost využít některé funkce našich webových stránek. Rádi zodpovíme dotazy uživatelů, pokud si nejsou jisti, které informace jsou povinné.

Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme používat po dobu nezbytnou k dodržení našich právních závazků, vyřešení sporů a vymáhání plnění našich dohod, pokud zákon nevyžaduje či nepovoluje pro jejich uchování delší lhůtu. Jakákoli nashromážděná data, která jsme získali z vašich osobních údajů nebo která vaše osobní údaje obsahují, můžeme používat i poté, co tyto údaje aktualizujete nebo vymažete. S těmito daty však nemůžeme nakládat způsobem, který by mohl vést k rozpoznání vaší totožnosti. Po uplynutí lhůty pro uchování vašich osobních údajů dojde k jejich výmazu. Z tohoto důvodu nemůžete po uplynutí zmíněné lhůty uplatnit právo na přístup k těmto údajům, jejich výmaz, opravu a přenos.

Použití a zpracování shromážděných údajů

Určité údaje o vaší osobě musíme shromažďovat a používat, abychom vám umožnili přístup k našim webovým stránkám a službám, nebo abychom plnili právní povinnost. Pokud neuvedete údaje, které vyžadujeme, nebudeme vám moci poskytnout požadované produkty či služby. Některé údaje shromažďujeme přímo od vás prostřednictvím našich webových stránek. Osobní údaje o vás však můžeme čerpat i z jiných zdrojů. Veškeré údaje, které od vás získáme, mohou být použity pro následující účely:

 • vytvoření a správa uživatelských účtů,
 • plnění a správa objednávek,
 • dodávka produktů nebo služeb,
 • zlepšování produktů a služeb,
 • zasílání administrativních informací,
 • zasílání marketingových sdělení a propagačních materiálů,
 • odpovídání na dotazy a poskytování podpory,
 • vyžádání zpětné vazby od uživatele,
 • zlepšování uživatelské zkušenosti,
 • zveřejňování doporučení zákazníků
 • prosazování obchodních podmínek a zásad,
 • reakce na právní požadavky a prevence újmy,
 • provoz a správa našich webových stránek a služeb.

Způsob zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší interakci s našimi webovými stránkami, dále pak na vaší poloze ve světě a na platnosti jednoho z následujících: (i) Udělili jste souhlas k jednomu konkrétnímu účelu nebo více konkrétním účelům. To však neplatí, pokud se zpracování osobních údajů řídí kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitele nebo evropským zákonem o ochraně dat; (ii) Poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění dohody s vámi a/nebo jakýchkoli předsmluvních závazků z této dohody vyplývající; (iii) Zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti, které podléháte; (iv) Zpracování souvisí s úkonem, který je proveden ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci, kterou jsme byli pověřeni; (v) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme my nebo třetí strana.

Vezměte na vědomí, že některé legislativní systémy nám dovolují zpracovávat údaje i v případě, že nedisponujeme souhlasem a neopíráme se ani o jiné právní základy uvedené níže, až do chvíle, kdy vznesete proti takovému zpracování údajů námitku (výslovným odmítnutím, tzv. opt-out). V každém případě vám rádi objasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování údajů, zejména zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné zanést do smlouvy.

Předání a uchování údajů

V závislosti na vaší poloze se může stát, že při předání dat budou vaše údaje přemístěny a uloženy v jiné zemi, než je ta vaše. Máte právo být obeznámen s právním základem pro předání údajů do země mimo Evropskou unii či jakékoli mezinárodní organizaci, jež podléhá mezinárodnímu právu veřejnému, nebo ji založily dvě či více zemí, jako je tomu např. u Organizace spojených národů. Dále máte právo se seznámit s bezpečnostními opatřeními, která jsme přijali v rámci ochrany vašich údajů. V příslušných částech tohoto dokumentu se dozvíte podrobnější informace o tom, zda k takovému předání údajů dochází, nebo se nás můžete dotázat prostřednictvím informací uvedených v části dokumentu s našimi kontaktními údaji.

Práva uživatelů

K údajům, které zpracováváme, můžete uplatňovat určitá práva. Tato práva zahrnují zejména vaše: (i) právo na zrušení souhlasu se zpracováním vašich údajů, který jste dříve udělili; (ii) právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v případě, že toto zpracování je prováděno na jiném právním základu, než je udělený souhlas; (iii) právo být obeznámen se skutečností, že zpracováváme vaše údaje, právo obdržet oznámení o určitých aspektech zpracování a obdržet kopii údajů, které jsou zpracovávány; (iv) právo ověřit si přesnost vašich údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností i právo na omezení zpracování vašich údajů. V takovém případě nebudeme zpracovávat vaše údaje za žádným jiným účelem než za účelem jejich uchování; (vi) za určitých okolností i právo po nás požadovat výmaz vašich osobních údajů; (vii) právo obdržet vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, máte právo požadovat předání údajů jinému správci, a to bez jakýchkoli překážek. Toto ustanovení lze uplatnit v případě, kdy jsou vaše údaje zpracovány automatizovaně a toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, nebo na základě předsmluvních závazků z této smlouvy vyplývajících.

Právo vznést námitku proti zpracování

Jsou-li osobní údaje zpracovány ve veřejném zájmu, při výkonu úřední moci, kterou jsme byli pověřeni, nebo pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, můžete vznést námitku proti tomuto zpracování tím, že uvedete důvod, který vaši námitku opodstatňuje ve vaší konkrétní situaci. Zároveň je důležité vědět, že budou-li vaše osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku proti zpracování kdykoli, a to i bez udání opodstatnění. Informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, jsou obsaženy v příslušných částech tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatňovat

S veškerými požadavky na uplatnění práv uživatele se obracejte na vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Vznesení požadavků není zpoplatněné a vlastník se jimi bude zabývat v nejbližší možné lhůtě.

Fakturace a platby

Při zpracování plateb využíváme třetí strany, které nám pomáhají s bezpečným zpracováním platebních údajů. Tito zpracovatelé, jakožto třetí strany, nakládají s vašimi osobními údaji v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, které sice mohou, ale nemusí poskytovat ochranu soukromí v takové míře, v jaké ji zajišťují naše zásady ochrany soukromí. Doporučujeme vám tedy, abyste se seznámili i s příslušnými zásadami ochrany soukromí třetích stran.

Poskytovatelé produktů a služeb

Na dodávku určitých produktů a služeb můžeme uzavřít smlouvu s jinou společností. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat ani nikomu sdělovat žádné údaje vyjma těch, které jsou potřeba k provedení služeb zadaných naší společností nebo ke splnění právních požadavků. Pro tyto účely můžeme sdílet osobní údaje pouze s takovou třetí stranou, jejíž zásady ochrany soukromí jsou shodné se zásadami naší společnosti, nebo se stranou, která se zaváže dodržovat naše zásady týkající se osobních údajů. Našim poskytovatelům služeb předáme údaje, které potřebují k provedení zadaných úkonů, ale nedáme jim svolení používat ani nikomu sdělovat osobní údaje pro jejich vlastní marketingové či jiné účely.

Cookies

Naše webové stránky používají „cookies“, které nám pomáhají personalizovat váš pobyt na internetu. Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spuštění programu ani přenosu virů do vašeho počítače. Tyto soubory jsou jedinečně přiřazeny právě vám a mohou být přečteny pouze webovým serverem v doméně, která vám daný soubor vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke sběru, ukládání a sledování údajů pro statistické účely, čehož využíváme k provozu našich webových stránek a služeb. Soubory cookie máte možnost přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů tyto soubory automaticky přijímá. Pokud si však přejete soubory cookie odmítnout, máte zpravidla možnost si takto nastavit svůj prohlížeč. Více informací o souborech cookie a možnostech jejich správy naleznete na webových stránkách internetcookies.org.

Kromě souborů cookie a příbuzných technologií, jež jsou popsány výše, můžeme též povolit některým třetím stranám, aby nám pomohli přizpůsobit reklamu, o níž se domníváme, že by mohla uživatele zajímat. Dále nám tyto strany mohou i pomáhat se shromažďováním a nakládáním s dalšími daty, která vypovídají o aktivitě uživatele na našich webových stránkách. Tyto společnosti mohou dodávat reklamu, která též může ukládat soubory cookie nebo jinak sledovat chování uživatele.

Signály funkce Do Not Track (Nesledování)

Některé prohlížeče obsahují i funkci Do Not Track (Nesledování), která signalizuje navštíveným webovým stránkám, že si nepřejte, aby byly vaše aktivity na internetu sledovány. Sledování se liší od používání a sběru údajů v souvislosti s webovými stránkami. Pro tyto účely se sledováním rozumí shromažďování údajů, na jejichž základě lze identifikovat danou osobu, přičemž tyto údaje jsou průběžně získávány od spotřebitelů, kteří se pohybují mezi různými webovými stránkami, při jejich návštěvě či použití jednotlivých webových stránek nebo internetových služeb. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Do Not Track stále není jednotný. Z tohoto důvodu nejsou tyto webové stránky zatím uzpůsobeny k tomu, aby interpretovaly signály Do Not Track, které váš prohlížeč předává, nebo na ně reagovaly. Nicméně i tak, jak je podrobněji popsáno v rámci těchto zásad, shromažďujeme a užíváme vaše osobní údaje pouze v omezeném množství.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky, které nevlastníme a ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za to, jak je ochrana soukromí realizována na jiných webových stránkách nebo u třetích stran. Doporučujeme vám, abyste při odchodu z našich webových stránek byli obezřetní a přečetli si prohlášení o ochraně soukromí na každé jednotlivé webové stránce, která může shromažďovat osobní údaje.

Bezpečnost údajů

Bezpečnost údajů, které nám poskytnete, zajišťujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, kde jsou údaje chráněny před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Aplikujeme přiměřená administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, s jejichž pomocí usilujeme o ochranu proti neoprávněnému přístupu, použití, změně a zveřejnění osobních údajů, které nám byly svěřeny a jež jsou pod naší kontrolou. Bezpečnost přenosu dat po internetu či bezdrátové síti však nikdy nemůže být zcela zaručena, proto i přes naše snahy chránit vaše osobní údaje si zároveň musíte být vědomi, že (i) v oblasti bezpečnosti a soukromí má internet svá omezení, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nemůže být zaručena úplná bezpečnost, integrita a soukromí u jednotlivých i veškerých údajů a dat, které se přemisťují mezi vámi a našimi webovými stránkami; a (iii) i přes veškerá naše úsilí si může třetí strana prohlížet jakékoliv údaje či data během jejich přesunu nebo s nimi manipulovat.

Porušení bezpečnosti dat

V případě, že se dozvíme o prolomení bezpečnosti našich webových stránek nebo o sdělení osobních údajů uživatele nepřidruženým třetím stranám v důsledku externí činnosti, což může mimo jiné zahrnovat i útoky na zabezpečení nebo podvody, vyhrazujeme si právo zavést odpovídající opatření, jakými jsou mimo jiné vyšetřování, podávání zpráv, uvědomění bezpečnostních složek a spolupráce s těmito složkami. V případě, že dojde k narušení bezpečnost dat, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom o tom informovali osoby, kterých se to týká, jestliže se budeme domnívat, že hrozí opodstatněné riziko újmy u uživatele v důsledku tohoto porušení bezpečnosti, nebo pokud je oznamovací povinnost jinak právně vyžadována. Pokud se rozhodneme vás informovat, učiníme tak e-mailem.

Sdělování údajů pro právní potřeby

Jakékoli údaje, které jsme nashromáždili, obdrželi nebo se kterými nakládáme, vyzradíme v případě, kdy je to vyžadováno či povoleno zákonem, například v zájmu vyhovět soudnímu příkazu nebo obdobnému právnímu řízení, dále pak v případě, že se budeme v dobré víře domnívat, že sdělení údajů je nezbytné k ochraně našich práv, naší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, při vyšetřování podvodu, nebo při vyřizování vládního požadavku. V případě, že se z nás stane jiný obchodní subjekt, např. fúzí nebo akvizicí jinou firmou, nebo při prodeji veškerého našeho jmění či jeho části je pravděpodobné, že vaše osobní údaje i váš uživatelský účet budou zahrnuty do jmění, které přejde do vlastnictví jiné společnosti.

Změny a dodatky

Tyto zásady ochrany soukromí mohou být podle našeho uvážení podle potřeby aktualizovány. Budeme vás informovat o jakékoli podstatné změně způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Pokud dojde ke změně, budeme aktualizovat datum poslední změny na konci této stránky. Podle našeho uvážení vás na tuto změnu můžeme upozornit i jiným způsobem, jako například pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Pokud není určeno jinak, jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad ochrany soukromí vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění upravené verze zásad. Užíváním našich webových stránek či služeb po datu nabytí účinnosti upravených zásad ochrany soukromí (případně jiného úkonu, který bude platit v daném okamžiku) vyjadřujete svůj souhlas s provedenými změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme nakládat s vašimi osobními daty způsobem, který by byl zásadně odlišný od způsobu, jež byl platný v době sběru vašich osobních dat.

Přijetí těchto zásad

Tímto potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Užíváním našich webových stránek či jejich služeb se zavazujete tyto zásady dodržovat. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek uvedených v těchto zásadách, nejste oprávněni vstupovat na naše webové stránky, ani používat jejich služeb.

Jak se s námi spojíte

Pokud se s námi chcete spojit, abyste lépe porozuměli těmto zásadám, nebo pokud se na nás chcete obrátit v jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete tak učinit buď pomocí kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu na bohdan@rekenber.cz.

Tento dokument byl naposledy aktualizován dne 24. června 2022.