DomovProduktyBlogO RekenberNáš TeamKariéraReferenceKontakt

17.6.2024

O krok blíže ke zkrácení doby oddlužení

Novela insolvenčního zákona, jejímž hlavním bodem je plošné zkrácení délky oddlužení, míří k finálnímu schválení.

S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 byla sněmovnou schválena novela insolvenčního zákona. Pro předlohu novely dne 24. května 2024 hlasovalo 107 ze 173 přítomných poslanců a novelu nyní dostanou k posouzení senátoři. Hlavním bodem novely je zakotvení plošné tříleté délky oddlužení, která byla v původní směrnici určena pouze pro podnikatele. 

Novela se zaměřuje nejen na samotné parametry schvalování řízení a dohledem nad povinnostmi dlužníků, ale dotýká se i dalších oblastí, jako např. zkoušek insolvenčních správců a elektronického spisu v insolvencích. Novela se zároveň dotkla i oblasti exekucí, neboť dojde k částečnému sjednocení srážky ze mzdy u lidí v exekuci a insolvenci. 

Vstup do řízení - schválení

Aby dlužníkovi bylo umožněno vstoupit do oddlužení, musí mít dluhy minimálně u dvou věřitelů, být v prodlení s úhradou alespoň 30 dní a musí mít stálý a dostatečný příjem. Z provedených srážek jsou přednostně hrazeny pohledávky z titulu výživného. Novinkou však je, že i během doby schvalování oddlužení, které obvykle trvá okolo půl roku, bude výživné hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce, nikoliv až od samotného schválení oddlužení.  Úpravou má tak dojít k větší ochraně samoživitelek, pro které může být výpadek alimentů likvidační. Stejně tak ve schvalovací době bude docházet ke srážkám z příjmu. Podle aktuálního znění zákona se srážky provádějí pouze tehdy, když dlužník vstupuje do oddlužení s více exekucemi. Jinak dlužníci hradí pouze zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. V případě schválení oddlužení by tak mělo dojít k rozdělení těchto deponovaných srážek a tím pádem rychlejšímu cash flow pro nezajištěné věřitele. Aktuálně lze předpokládat, že by se v případě rozpuštění srážek ze mzdy po schválení oddlužení alespoň částečně kompenzovala ztráta způsobená výpadkem 24 měsíců ze splátkového kalendáře.

Na počátku řízení insolvenční soud stanoví, kolik má dlužník uhradit procent z celkové dlužné částky, přičemž není stanoven žádný limit. Individuálně nastavená hranice konečného uspokojení věřitelů usnadní konečné rozhodování soudů o tom, zda dlužníka osvobodit od úhrady zbývajících dluhů či nikoliv. Předem jasně stanovený cíl může být i ve prospěch samotných dlužníků, kteří budou mít konkrétní metu pro splnění podmínek oddlužení. Dosavadní odhadované konečné návratnosti správců byly totiž příliš orientační a ponechávaly mnoho volnosti na straně dlužníka i správců a soudců. 

Pokud v průběhu řízení dlužník neplní řádně své povinnosti a plnění klesne o 25 % stanovené splátky za 3 po sobě následující měsíce, bude muset dlužník objasnit důvod ponížení splátek. V případě neúspěšné obhajoby může být řízení zastaveno, nebo prodlouženo až o 1 rok.

Asi nejsledovanější kritériem z pohledu věřitelů je otázka adekvátního příjmu dlužníků.  Řada věřitelů již tento parametr sleduje a vyhodnocuje, jak je znát z rostoucího množství podaných námitek dle ust. § 403 dost. 2 insolvenčního zákona. Nyní novela zavádí pojem adekvátní příjem, kdy již v počátku řízení bude posuzován příjem dlužníka, a to s ohledem na dosažené vzdělání, věk, pracovní obor, ale i to v jakém regionu pracuje a bydlí. Primárním cílem je objektivnější nastavení a posouzení vynaložení maximálního úsilí dlužníka k uspokojení svých věřitelů.

Doba trvání oddlužení

Nejvýznamnější změnou je zkrácení doby oddlužení ze současných 5 let na 3 roky pro všechny dlužníky. Neprošel ani pozměňovací návrh, dle kterého by se doba oddlužení řídila celkovou výší přihlášených pohledávek. Doposud mohou tříleté oddlužení využít dlužníci jen za určitých podmínek. Tříletým oddlužením by dlužník mohl projít pouze jednou za 24 let.

Pokud dlužníci nehradili optimální splátky nebo jim hrozí možnost, že by nebyli oddluženi, mohou požádat o prodloužení doby trvání řízení, kterou bude možné nově prodloužit až o 1,5 roku namísto dosavadních 6 měsíců.

Opětovná insolvence

Podmínky pro opětovnou insolvenci se zpřísní. Nově se bude moci vstoupit do stejného procesu oddlužení po 12 letech, místo dosavadních 10. Možnost projít tříletým oddlužením bude však pouze jedenkrát za 24 let. Pokud dlužník tedy zkráceným procesem projde, bude další řízení muset splácet alespoň 5 let, pokud by se v době 20 let po osvobození od placení pohledávek pokusil o oddlužení znovu. 

Změny pro věřitele

Věřitelé dostanou na konci oddlužení dvouměsíční lhůtu pro podání návrhu na jeho prodloužení nebo zrušení. Dostanou tak podstatně více času k prověření, zda dlužník skutečně vynakládal maximální možné úsilí.

Další vítaná změna ze strany věřitelů se týká zpeněžení majetku, který bude nově možné prodat i po skončení insolvenčního řízení dlužníka, avšak s podmínkou, že majetek spadal do majetkové podstaty a nestihl se do ukončení oddlužení prodat. Prodej se může uskutečnit až 1,5 roku od skončení řízení.

Dopad pro zaměstnavatele dlužníků

Novinkou je povinnost zaměstnavatele poskytovat informace o tom, jestli dlužník vynakládá dostatečnou snahu na plnění svých pracovních povinností a jak efektivní zaměstnanec je. Nakolik budou insolvenční správci tuto informaci využívat a ověřovat, zda dlužník např. neodmítá směny navíc či nově přidělenou práci, a tím úmyslně snižuje svůj příjem, můžeme zatím pouze odhadovat.

Jelikož novela počítá i se sjednocením srážky ze mzdy pro lidi, kteří mají čtyři a více exekucí s lidmi, kteří jsou v insolvenci, dojde k administrativní úlevě pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelům se má vyjít vstříc úpravou využití centrální evidencí srážek ze mzdy. Sjednocení srážek je podnětem pro dlužníky, aby na sebe podali insolvenční návrh, kde dochází k úhradě pohledávek všech věřitelů, místo setrvávání v exekuci, kdy je hrazeno pouze jednomu věřiteli.

---

Znění novely je sledovaným tématem a má řadu kritiků, dle kterých dojde k úlevě pro dlužníky a snadnějšímu oddlužení v neprospěch věřitelů. K výraznému poklesu plnění pro věřitele došlo již s novelou v roce 2019, kdy se návratnosti pro nezajištěné věřitele propadly průměrně o 40 %. Podle některých současných propočtů se aktuální návratnost může propadnout ještě více. 

Naproti tomu je kladně vnímáno zakotvení adekvátního příjmu do samotné novely. V případě, že k bedlivému sledování výše příjmu skrz insolvenční správce opravdu dojde, vidíme v tomto bodě největší potenciál k udržení alespoň uspokojivé výše konečného plnění, neboť už dnes se setkáváme s významným počtem řízení, kde dlužníci dosahují minimálního možného příjmu.

Kontaktujte nás

Ďekujeme za vaši zprávu. Zpravidla odpovídáme během několika hodin.
Odeslání formuláře se nezdařilo.